Netherlands complaints

Klachtenprocedure

MS Amlin streeft een hoge kwaliteit van dienstverlening na. Desondanks kan het gebeuren dat u toch niet tevreden bent.
Heeft u een klacht over een product van MS Amlin, over onze dienstverlening of over namens ons optredende derden?

Stap 1

Wij raden u aan om eerst contact op te nemen met de betreffende behandelaar van MS Amlin en/of diens leidinggevende. Indien dit geen bevredigend resultaat oplevert kunt u een formele klacht indienen bij de Directie.

Stap 2

Een formele klacht aan de Directie kunt u richten aan:

Amlin Insurance SE - Nederlandse tak
Postbus 2190
1180 ED Amstelveen

Of per mail verzenden aan klachtenmanagement.nl@msamlin.com.

Om u snel van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u in uw brief de volgende gegevens te vermelden:

Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer e-mailadres alsmede het betreffende polisnummer of schadereferentienummer.

Om uw klacht inhoudelijk goed te kunnen beoordelen, verzoeken wij u in elk geval in te gaan op de volgende vragen.

  • Korte samenvatting van de onderliggende casus waarop uw klacht betrekking heeft
  • Wat is uw klacht?
  • Welke oplossing van uw klacht stelt u voor?

U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. Ons streven is om binnen drie weken doch maximaal binnen zes weken inhoudelijk op uw klacht te reageren. Indien de termijn van zes weken niet haalbaar blijkt te zijn, wordt u hierover tijdig geïnformeerd onder vermelding van de reden en van de termijn waarbinnen wij wel zullen reageren.

Stap 3

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) (Alleen voor consumenten)

Als ook uw formele klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Ombudsman Financiële Dienstverlening. Deze mogelijkheid staat alleen open voor natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

De klacht moet bij het Kifid zijn ingediend binnen drie maanden nadat u een definitieve reactie heeft gekregen van MS Amlin. Aan het indienen van een klacht bij de Ombudsman zijn geen kosten verbonden. Het bemiddelingsvoorstel of de aanbeveling van de Ombudsman is niet bindend.

Het adres van de ombudsman is:
KiFiD, Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Telefoon: 0900-fklacht ofwel 0900-355 22 48
Voor meer informatie: www.kifid.nl

Stap 4

Geschillencommissie KiFiD (Alleen voor consumenten)

Indien het geschil niet door bemiddeling van de ombudsman tot een bevredigende oplossing is gebracht, is het in het algemeen mogelijk uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het KiFiD. Dit dient u te doen binnen drie maanden nadat u het oordeel van de ombudsman hebt vernomen. Er moet dan - uitzonderingen daargelaten - wel meer dan € 150 in het geding zijn. De Geschillencommissie behandelt geen klacht die eerder aan een rechter of een andere geschilleninstantie is voorgelegd.

De Geschillencommissie doet meestal een bindende uitspraak voor beide partijen. De financiële dienstverlener is dan verplicht de beslissing van de Geschillencommissie uit te voeren.

De behandeling van de klacht door de Geschillencommissie kost € 50 wanneer de Ombudsman de klacht (deels) gegrond heeft bevonden en € 100 als de Ombudsman de klacht ongegrond heeft bevonden.

Stap 5

Commissie van Beroep Kifid (Alleen voor consumenten)

Als u het niet eens bent met de bindende beslissing van de Geschillencommissie kunt u het geschil binnen zes weken voorleggen aan de Commissie van Beroep. Er moet dan wel meer dan € 25.000 in het geding zijn.

De behandeling van de klacht door de Commissie van Beroep kost de consument € 500. Aan de dienstverlener wordt een kostenpercentage in rekening gebracht.

De Commissie van Beroep doet in laatste instantie een definitieve, bindende uitspraak.

Stap 6

Bent u geen consument of wilt u geen gebruik maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden van het Kifid?

In dat geval kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Als u een particulier bent, en u online een product of dienst hebt aangeschaft, heeft u in plaats daarvan ook de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Unie. Dit platform zal uw klacht doorsturen naar de juiste instantie voor geschillenbeslechting.

Voor meer informatie kunt u http://ec.europa.eu/odr  raadplegen.