BA Superior Consultant Liability

Uw Aansprakelijkheid als Consultant
Eén van de basisregels van ons recht is dat indien u door uw fout schade berokkent aan iemand anders, u deze schade zal moeten vergoeden. Als consultant kan u aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade door foutieve adviesverlening.
Een misnoegde klant kan een schade-eis tegen u indienen en/of u een dagvaarden. Onze ervaring leert dat de geëiste schadevergoedingen de hoogte ingaan en dat partijen sneller deze weg kiezen om schade te recupereren. In de gevallen waarin de consultant wordt vrijgesproken, kunnen de gerechtskosten toch aanzienlijk oplopen.

Verzekering Superior Consultant Liability
De verzekering Superior Consultant Liability werd ontworpen op basis van de noden en risico’s van de consultancy sector. Deze specifieke polis biedt een ruim aantal uitbreidingen, is uniek op de Belgische markt en geeft u een uitstekende bescherming voor uw verschillende aansprakelijkheidsrisico’s.

Naast verdedigingskosten dekt deze polis ook uw aansprakelijkheid:

  • voor beroepsfouten
  • voor extra-contractuele schade aan derden gedurende de uitbating van uw onderneming
  • voor schade aan toevertrouwde goederen (bijv. meetapparatuur in bruikleen)
  • in verband met producten die u levert

 

Schadevoorbeelden

BA Beroep

  • Een consultant krijgt de verantwoordelijkheid van een commerciële afdeling binnen een KMO te herpositioneren en te richten op een aantal nichemarkten die aantrekkelijk blijken volgens zijn marktstudie. De herpositionering blijkt niet succesvol. De KMO dagvaardt de consultant ter vergoeding van het verlies aan inkomsten van 500.000 EUR wegens fouten in de marktstudie. Hoewel deze schade-eis onterecht bleek, daar geen fout kon aangetoond worden, werden toch verdedigingskosten ten belope van EUR 9.500 betaald.
  • Een zelfstandig HR consultant werft een arbeider aan die solliciteert bij een logistieke firma. Zij vergeet een getuigschrift van goed gedrag en zeden op te vragen. Nadien blijkt deze persoon betrokken bij een diefstal en de consultant wordt hierop aangesproken. De schade loopt op tot EUR 65.000.
  • Een consultant adviseert zijn klant in het beheer van haar afvalstoffen. Door een verkeerde inschatting van de activiteiten loost het bedrijf toch gevaarlijke producten op de verkeerde plaats met bodemverontreiniging als gevolg. De pollutie komt in de lokale media.
  • Een consultant adviseert zijn klant in het beheer van haar afvalstoffen. Door een verkeerde inschatting van de activiteiten loost het bedrijf toch gevaarlijke producten op de verkeerde plaats met bodemverontreiniging als gevolg. De pollutie komt in de lokale media. De polis dekt de saneringskosten ten belope van EUR 450.000 evenals de kosten die de consultant betaalde aan een externe communicatie deskundige ten belope van EUR 6.500 om zijn reputatieschade te beperken.

BA Uitbating

De sneeuw is niet geruimd op de parking van een management consultant en een klant glijdt uit bij het uit zijn wagen stappen en breekt zijn been. De schade opgelopen door de klant wordt vergoed.

Toevertrouwd Goed

In het kader van een opdracht moet een consulent in audiovisuele toepassingen metingen doen op locatie bij een derde met specifieke apparatuur die hij tijdelijk huurt. Door een onvoorzichtige handeling valt de apparatuur op de grond met schade aan de vloer en schade aan de gehuurde apparatuur tot gevolg. De schade aan het gehuurde goed ten belope van EUR 6.400 is gedekt onder de waarborg Toevertrouwd Goed en de schade van EUR 3.7000 aan de vloer gedekt in BA Uitbating.

BA Beroep - Verlies van Data

Een consultant in productie en logistiek wenst de operationele efficiëntie van een site te verhogen en maakt daartoe gebruik van het ERP systeem van de klant. Door een fout wist hij belangrijke leveranciersdata van de voorbije 4 jaar. De data kan gelukkig terug samengesteld worden, maar de wedersamenstellingskosten lopen op tot EUR 95.000.

BA Uitbating

Een juridisch consultant neemt deel aan een meeting bij zijn klant en stoot in de vergaderruimte de beamer om, die op een kan vers gezette koffie valt. De koffie komt terecht op de handen van een financiële consultant die ook aan deze vergadering deelneemt. De financiële consultant is hierdoor 3 weken werkonbekwaam. Zowel de materiële schade aan de beamer ten belope van EUR 1.700 als de lichamelijke schade van de financiële consultant ten belope van EUR 11.400 zijn gedekt.

Productaansprakelijkheid

  • Een energieconsultant verdeelt als relatiegeschenk een weerstation. Bij twee van zijn klanten loopt echter de batterij van dit station uit op de kast waardoor deze beschadigd is. De materiële schade ten belope van EUR 7.000 is gedekt.

Annita Barbé

Underwiter Liability

SCS Underwriting

Assma Makrache

Underwriter Liability

SCS Underwriting

Christophe Fonze

Underwriter Liability

SCS Underwriting

 

Documents